License
License

Blog

Składki ZUS w 2011 r.

10.02.2011

Od stycznia 2011r. zmienia się wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych *

Składki za 2011 r.:

Rodzaj składki konto Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne **
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
597,37 zł 547,99 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
243,39 zł243,39 zł
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
49,38 zł49,38 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2011)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r., właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%.


Źródło: zus.pl